dragonfly: The dreamwidth sheep with a green esperanto star on the body (esperanto)
[personal profile] dragonfly posting in [community profile] esperanto
https://www.change.org/p/icann-add-a-eo-top-level-domain-for-the-esperanto-community?recruiter=334904671&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink

Esperanto estas lingvo sen lando sed ne sen komunumo. Fakte, la Esperantistaro estas granda, internacia, aktiva kaj kreskanta, kaj la interreto subtenas tion ĉi fundamente.

Miloj da homoj uzas Esperantajn retejojn por lerni la lingvon, por aranĝi kunvenojn, por disigi ideojn, por aŭskulti muzikon kaj retradiajn kanalojn, por naciaj kaj internaciaj organizaĵoj, kaj multe pli.

Sed malkiel aliaj lingvaj komunumoj, ne estas ĝenerala domajno de plej alta nivelo ("top-level domain", TLD, angle) por la Esperantistaro. En la kunteksto de la lasta plivastiĝo de la amplekso de la TLD-oj, la Esperantistaro meritas sian propran TLD-on. Tiu ĉi permesus al retejoj pri/en Esperanto esti klare identiĝebla per siajn TTT-adresojn.

Ni, la subskribintoj, petas al ICANN ke ili konsideru tiun peton kaj aldonu supronivelan domajnon por Esperanto: .eo.

https://www.change.org/p/icann-add-a-eo-top-level-domain-for-the-esperanto-community?recruiter=334904671&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

Esperantujo

January 2016

S M T W T F S
     12
345678 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 05:26 pm
Powered by Dreamwidth Studios